Aktualności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie w dniach 5-6 września 2012 roku organizuje sympozjum naukowego pt. "Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego – II".

Obrady odbywać się będą pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Miejscem obrad jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, przy ul. Wojska Polskiego 2.

Celem sympozjum jest doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednym z wszechobecnych w życiu człowieka terminów jest „kryzys”, który jest pojęciem wieloznacznym, pochodzi od starogreckiego „krisis” i oznacza punkt zwrotny, przesilenie, moment rozstrzygający, jakościową zmianę układu lub w układzie. W języku potocznym termin „kryzys" używany jest w sytuacjach, które kojarzą się z zagrożeniem.

Dostępna literatura kryzys definiuje w sposób wieloznaczny, jednak ogólnie można stwierdzić, że kryzys to specyficzny stan lub proces, który może mieć różny zasięg terytorialny i czas trwania. Dotkliwość kryzysu może być zróżnicowana. Niewątpliwie ocena kryzysu zależy od tego, z jakiego miejsca prowadzona jest obserwacja. Miejscami, o których mowa powyżej może być obserwacja prowadzona z zewnątrz, z wewnątrz w trakcie trwania kryzysu bądź po zakończeniu kryzysu w odstępie czasowym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ocena powyższego zjawiska będzie odmienna.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa etapy i cztery fazy procesu zarządzania kryzysowego. Pierwszy etap, planowania występuje przed zdarzeniem i obejmuje fazy zapobiegania i przygotowania. Natomiast drugi etap realizowania występuje po zdarzeniu i obejmuje fazy reagowania i odbudowy.

Zarówno w polityce bezpieczeństwa państwa jak i innych państw obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie problematyki działań zarządzania kryzysowego. Sprawność i skuteczność tychże działań, o których mowa powyżej zależy w dużym stopniu od umiejętności, kompetencji i wiedzy zarówno osób kierujących działaniami, jak i jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych.

W obecnych czasach zagrożenia różnego typu występują coraz częściej, rozwijają się bardzo dynamicznie przekształcając się w sytuacje kryzysowe o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Powyższemu zjawisku bardzo często w jego pierwszej fazie towarzyszy chaos i dezorganizacja spowodowana zaskoczeniem.

Problemy towarzyszące zarządzaniu kryzysowemu skłaniają do poszukiwania na podstawie doświadczeń i teorii skutecznych rozwiązań, działań czy procesów w badanej dziedzinie w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach.

Źródło: www.informacja.legnica.pl

<< powrót

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021