Aktualności

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano porozumienie o współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W podpisanym dokumencie partnerzy porozumienia oświadczyli, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalili ramowe zasady takiej współpracy. Uczelnia zobowiązała się, że jej podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi i będzie prowadzić nadal kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Filologia Angielska. Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest też LSSE.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oświadczyła, że w pełni popiera kształcenie na wymienionych kierunkach. Ta forma jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów Uczelni, którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Partnerzy zobowiązali się także do wzajemnego wspierania w miarę swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania spraw i interesów drugiego partnera w swoich działaniach w zakresie określonym porozumieniem.

Ponadto obie strony zadeklarowały, na odrębnie uzgodnionych warunkach merytorycznych i finansowych, wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych, doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na wymienionych kierunkach, organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyka kształcenia na kierunkach wymienionych oraz organizacji praktycznej nauki zawodu, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat i może być przedłużone na kolejne 3 lata.

W imieniu Uczelni porozumienie podpisał prof. dr hab. Ryszard K. Pisarski, rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy. Legnicką Specjalna Strefę Ekonomiczna reprezentował dr Adam Grabowiecki, prezes LSSE S.A.

Autor: Przemysław Kulon
Źródło: www.e-piastowska.pl
Data publikacji: 01.07.2013r.

<< powrót

  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Uczelnia Liderów
  • Dobra Praca 2020/2021