Aktualności

18 czerwca w Auli Leopoldina we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów", organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

 

W trakcie gali Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odebrał certyfikat „Uczelnia Liderów 2014", który został przyznany naszej Uczelni już po raz czwarty.

Ponadto władze Uczelni w trakcie uroczystości odebrały dodatkowo wyróżnienie - „Primus". Nagrodę przyznano za osiągnięcie najwyższej liczby punktów przyznanych przez recenzentów - członków komisji certyfikacyjnej.

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2014 ” i wyróżnienie „Primus” dla PWSZ im. Witelona w LegnicyW uzasadnieniu, można przeczytać, że:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest jedną z największych państwowych uczelni zawodowych w kraju, była też pierwszą państwową wyższą szkołą zawodową, która otrzymała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku technicznym (zarządzanie i inżynieria produkcji). Uczelnia realizuje szeroko zdefiniowaną misję, określając swoje zadania jako kształcenie ogólne i zawodowe wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym w skali regionu i kraju. Model zarządzania uczelnią zakłada konieczność budowy szkoły nowoczesnej, przedsiębiorczej, dynamicznej, otwartej i elastycznej, przyjaznej oraz środowiskowej. Władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy owe ambitne cele udaje się z powodzeniem realizować - uczelnia systematycznie umacnia swoją pozycję rynkową, ewoluuje w kierunku organizacji opartej na wiedzy i implementującej innowacje, pomnaża własny kapitał intelektualny i wzmacnia potencjał rozwojowy. Przede wszystkim jednak zapewnia otoczeniu szeroką, zdywersyfikowaną ofertę kształcenia, realizowaną z poszanowaniem paradygmatów kultury jakości i zgodną z potrzebami rynku pracy.

Dorobek naukowy kadry dydaktycznej związany z różnymi dyscyplinami naukowymi, dynamiczny model zarządzania szkołą oraz szeroki udział interesariuszy zewnętrznych w konstruowaniu koncepcji kształcenia stwarza warunki do elastycznego kształtowania oferty dydaktycznej i podnoszenia poziomu jej użyteczności rynkowej. Oferta ta umożliwia studentom nie tylko zdobycie dyplomu ukończenia studiów prowadzonych według nowoczesnych programów, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik dydaktycznych, ale także nabycie wielu dodatkowych „pozaprogramowych" kwalifikacji i kompetencji, potwierdzonych licznymi certyfikatami (m.in. TELC, certyfikat języka japońskiego, certyfikat pilota wycieczek oraz instruktora rekreacji ruchowej, certyfikat Cisco CCNA Exploration, certyfikat Business English LCCI levels 1-3, ECDL).

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2014 ” i wyróżnienie „Primus” dla PWSZ im. Witelona w LegnicyUczelnia przywiązuje dużą wagę do praktycznego aspektu kształcenia, co potwierdza wdrożenie praktycznych profili studiów na 10 spośród 12 kierunków na poziomie I stopnia. Szkoła rozbudowała moduły praktyk zawodowych (w zależności od kierunku liczba godzin praktyk waha się od 480 do 1200) i zajęć kształtujących praktyczne kwalifikacje i kompetencje społeczne studentów. Ponadto zapewnia słuchaczom kontakt dydaktyczny z praktykami reprezentującymi środowiska społeczne i gospodarcze regionu, stale konsultuje realizowane programy z pracodawcami, organizuje warsztaty i laboratoria terenowe, współpracuje z przedsiębiorcami, organizując wspólne konferencje, seminaria i targi pracy, a także - co szczególnie warte podkreślenia - wykorzystuje doświadczenia międzynarodowe na potrzeby projektowania i implementowania nowatorskich programów studiów, które wyróżniają uczelnię na tle innych szkół wyższych regionu i stanowiących istotną „wartość dodaną" proponowanej kandydatom oferty (dla przykładu - PWSZ im. Witelona, we współpracy z uczelnią w Berlinie, opracowała innowacyjny program kształcenia na kierunku Inżynieria testowa, który jest zgodny z potrzebami współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowym zawodzie, który od niedawna funkcjonuje na europejskim rynku pracy).

Recenzenci wysoko oceniają oferowaną studentom bazę dydaktyczną, w tym infrastrukturę informatyczną, w ramach której uczelnia wprowadziła zaawansowane innowacje technologiczne i rozwiązania usprawniające kształcenie i zarządzanie wiedzą (studenci mają np. bezpłatny dostęp do wybranych produktów firmy Microsoft, m.in. środowiska programistycznego MS Visual Studio, jak również baz danych PROLIB, OPACWWW, EBSCO, PROQUEST, SCOPUS; w Uczelni działa Lokalna Akademia CISCO). Atutem uczelni jest także aktywna i zdywersyfikowana działalność biura karier, które organizuje rozliczne przedsięwzięcia z zakresu preorientacji zawodowej oraz projekty rozwijające umiejętności i kompetencje „miękkie", zgodnie z potrzebami interesariuszy wewnętrznych oraz tendencjami na rynku pracy (np. dwie edycje programu „Mentoring dla studentów", którego celem jest zdobywanie i rozwój dojrzałości zawodowej, związanej z koniecznością wzmocnienia własnej pozycji na rynku pracy oraz szeroko pojętym samorozwojem w kontekście planowania własnej kariery; Ogólnopolski Tydzień Kariery, oryginalny „Kalendarz Świąt Nietypowych" czy projekty „Dzisiejszy Gimnazjalista (Licealista) to Przyszły Student").

W opinii Komisji oferta uczelni ma charakter spójny, holistyczny i znacznie wykracza poza standardy przyjęte w większości uczelni zawodowych. Szkoła potrafiła wykreować indywidualną markę i specyficzną tożsamość, której filarem i rudymentarną wartością są działania zorientowane na edukację praktyczną studentów oraz podnoszenie rynkowej wartości zdobytego wykształcenia. Wszystko to uzasadnia przyznanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, już po raz kolejny, certyfikatu „Uczelnia Liderów".

 

zobacz galerię zdjęć

 

 

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021
 • Uczelnia Liderów 2022