pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny

REKRUTACJA na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych - II edycja

 

REKRUTACJA NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (II edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

 

Uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych może zostać nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który spełnia wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

 

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

Administracja

10

Bezpieczeństwo wewnętrzne

15

Filologia

10

Pedagogika

3

Mgr Pedagogika

12

Finanse, rachunkowość i podatki

20

Informatyka

8

Zarządzanie

10

Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

16

Inżynieria testowa

2Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w sekretariacie właściwym dla kierunku studiów lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 24 października 2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych
Załącznik 1 - Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie