Aktualności

 

Położnictwo - nowy kierunek studiów w PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów I stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (studia 3-letnie) na kierunku Położnictwo. Wcześniej akredytację dla nowego kierunku wydał Minister Zdrowia, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Rekrutacja już się rozpoczęła!

 

Program kierunku Położnictwo opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstawowej opieki położniczej oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej.


Kształcenie na kierunku Położnictwo realizowane jest w formie zajęć teoretycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria) i zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktycznych, praktyki zawodowe) oraz zajęcia obejmujące indywidualną pracę własną studenta.


W ramach praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na salach porodowych oraz w oddziałach szpitalnych: w oddziałach położniczych, ginekologicznych, oddziałach noworodkowych, położniczo-noworodkowych, oddziałach patologii ciąży, ginekologii onkologicznej, oddziałach pediatrycznych a także oddziałach internistycznych, chirurgicznych, intensywnej terapii, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach położniczo-ginekologicznych, poradniach laktacyjnych i szkołach rodzenia. Zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone zajęciami praktycznymi w warunkach symulowanych, w pracowniach umiejętności położniczych, pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich.


Kształcenie kończy się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent kierunku Położnictwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu położnictwa, zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata położnictwa.


Przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku położnej, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, samodzielnego prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.


Absolwent kierunku Położnictwo będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej:
• podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,
• placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
• szkołach rodzenia.
Może także działać samodzielnie otwierając indywidualną praktykę położniczą, doradzając i prowadząc profilaktykę na rzecz kobiet.


Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Położnictwo i uzyskać tytuł magistra położnictwa oraz podjąć decyzję o kształceniu podyplomowym w wybranych dziedzinach specjalizacji.

 

Uczelnia oferuje:
- nowoczesną i ciągle rozwijającą się bazę dydaktyczną, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia fizjologii, sala ćwiczeń pielęgniarskich i położniczych, pracownia nauki umiejętności technicznych, pracownia opieki długoterminowej),
- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS / BLS),
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej ,
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalności w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków
Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.


KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestry (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat położnictwa

 

 

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021