Aktualności

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa nabór wniosków na kurs na licencję maszynisty. Rekrutacja trwa do 25 października 2021 r.

Ruszył kurs na licencję maszynistówSzkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi PWSZ im. Witelona w Legnicy, która jest wpisana do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, prowadzonego przez Prezesa UTK. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wpisana jest pod numerem w rejestrze UTK: PL/55/2021.

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne; ukończyła 18 lat; ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe; spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami; odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Kurs realizowany jest w wymiarze 325 godzin (w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwierdzoną przez UTK.

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
- specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego rolę i odpowiedzialność w ruchu kolejowym, wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku;
- technologii transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji;
- infrastruktury kolejowej;
- radiołączności pociągowej;
- pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego;
- zagrożeń występujących w ruchu kolejowym;
- podstawowych zasad fizyki.

Opłata za kurs wynosi 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Absolwentowi, który ukończył studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także kandydatowi, który złoży dokumenty rekrutacyjne w terminie do 15 października 2021 r. przysługuje zniżka w wysokości 200 zł.

Termin rozpoczęcia kursu na licencję maszynisty planowany jest na listopad 2021 r. (warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Uczelnia Liderów
 • Dobra Praca 2020/2021