Podyplomowe studia Socjoterapia

Cel studiów:

Absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie przygotowania do samodzielnego rowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, potwierdzone śwadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent będzie potrafił przeprowadzić diagnozę zabrzeń zachowania u dzieci i młodzieży, skonstruować program wsparcia dla dzieci i rodziców. Będzie potrafił przeprowadzić zajęcia socjoterapeutyczne. Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę do organizacji procesu socjoterapeutycznego w zgodzie z potrzebami uczestników zajęć.

Adresaci:

Studia są skierowane do nauczycieli, wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą sprawiająca trudności wychowawcze i przejawiającą niedostosowanie społeczne. Dla osób zainteresowanych poszerzaniem spektrum swoich umiejętności w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży, rodzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymagającej użycia form aktywnych.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w systemie studiów niestacjonarnych.

Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 3.900 zł, płatne w trzech ratach po 1.300 zł. Zajęcia odbywają się podczas piątkowo-sobotnio-niedzielnych zjazdów (w piątki od 15:30 do 20:30 oraz w sobotę i niedzielę w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.


Kandydaci na słuchaczy powinni złożyć:

- podanie o przyjęcie na studia,
- ankietę kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię,
- kserokopię dwóch stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
- dowód wpłaty wpisowego lub jego kserokopię,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli zakład kieruje na studia),

Termin składania dokumentów: do 31 października 2012 r.

Dokumenty należy składać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
w pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wnosić na konto:

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica
nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

Warunki ukończenia:

  • uzyskanie wszystkich zaliczeń,
  • zdanie wszystkich egzaminów określonych planem,
  • złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej,
  • zdanie egzaminu końcowego,
  • dokonanie wymaganych opłat za studia.

PROGRAM STUDIÓW

L.p.

Blok tematyczny
l. godz.
punkty ECTS

1.

Trening interpersonalny
40
9

2.

Trening asertywności
40
9

3.

Trening umiejętności wychowawczych
20
6

4.

Warsztat negocjacji – współdziałanie w grupie
24
4

5.

Warsztat pracy z rodziną
20
4

6.

Warsztat pracy z grupą socjoterapeutyczną
20
4

7.

Warsztat komunikacji interpersonalnej
16
3

8.

Warsztat radzenia sobie ze stresem zawodowym
20
5

9.

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej
10
3

10.

Warsztat przeciwdziałanie i zapobieganie agresji w środowisku szkolnym
30
6

11.

Sztuka jako forma pracy z grupą socjoterapeutyczną
20
4

12.

Warsztat pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami niechemicznymi
15
3

13.

Prawne aspekty pomocy rodzinie
10
3

14.

Teoretyczne podstawy socjoterapii
5
4

15.

Etyka pomagania
5
2

16.

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej
15
4

17.

Socjologia wychowania
10
3

18.

Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie
5
2

19.

Seminarium i praca końcowa
25
6
20.
Praktyka - 120 godzn

-
6
 

Razem

350
90

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 76 723 23 60 oraz 76 723 23 61
email: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl

no_description

Aktualności