ECTS


Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od roku akademickiego 2005/2006 uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). System ten znalazł swoje odzwierciedlenie w Regulaminie studiów. Obecne zasady funkcjonowania ECTS w PWSZ im. Witelona w Legnicy zostały wprowadzone Zarządzenie nr 14/18 Rektora z dnia 22 lutego 2018

Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowany Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - European Credit Transfer System (ECTS), zasady procesu bolońskiego opisano ma http://www.bologna-bergen2005.no/ . System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Jego zasadniczym celem jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów, dzięki czemu studenci, którzy pragną podjąć lub kontynuować studia na uczelniach zagranicznych będą mogli to czynić. System ECTS ma przynieść efekty nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale umożliwia również wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Wdrożenie tego systemu umożliwia także studiowanie na Uczelni studentom  zagranicznym.

Program ECTS, który jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” - Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w PWSZ im. Witelona w Legnicy zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.
KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2022-2023

PLANY

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka S/ N

- Finanse, Rachunkowość i Podatki S/ N

- Informatyka S/ N

- Logistyka i Transport S /N

- Zarządzanie S/ N

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji S/ N


Studia II Stopnia

- Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie S/ N

- Inżynieria Produkcji i Logistyki S/ N

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studia I stopnia

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Menedżer administracji publicznej

Jednolite studia magisterskie

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Prawo

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej

Studia
I stopnia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Położnictwo

- Ratownictwo Medyczne

 

Studia II stopnia

- Pielęgniarstwo

- Zdrowie Publiczne

 

Jednliste studia magisterskie

- Fizjoterapia

 

PROGRAMY STUDIÓW

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka

- Finanse, rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Logistyka i transport

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji


II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

- Inżynieria produkcji i logistyki

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Studia I stopnia

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Menedżer administracji publicznej

Jednolite studia magisterskie

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Prawo

 

Wydział Nauk o Zdrowium i Kulturze Fizycznej

Studia I stopnia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Położnictwo

- Ratownictwo Medyczne

 

Studia II stopnia

- Pielęgniarstwo

- Zdrowie Publiczne

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2021-2022


PLANY

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka SN

- Finanse, Rachunkowość i Podatki SN

- Informatyka S

- Logistyka i Transport S /N

- Zarządzanie S

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji SN


Studia II Stopnia

- Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie SN

- Inżynieria Produkcji i Logistyki SN

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Studia I stopnia

- Administracja N

- Bezpieczeństwo Wewnętrzne S / N

- Filologia S


Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo Wewnętrzne S

- Menedżer Administracji Publicznej S / N


Jednolite studia magisterskie

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna S

- Prawo S


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej


Studia I stopnia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo Medyczne

 

Studia II stopnia

- Pielęgniarstwo

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia


PROGRAMY STUDIÓW


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Studia I Stopnia

- Administracja

- Bezpieczeństwo Wewnętrzne

- Filologia


Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo Wewnętrzne

- Menedżer Administracji Publicznej


Jednolite studia magisterskie

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Prawo

 

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka

- Finanse, Rachunkowość i Podatki

- Informatyka

- Logistyka i Transport

- Zarządzanie

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

- Inżynieria produkcji i logistyki

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Studia I stopnia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Studia II stopnia

- Pielęgniarstwo

 

Studia jednolite

- Fizjoterapia

 

 

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2020-2021PLANY

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka S / N

- Finanse, Rachunkowość i Podatki S / N

- Informatyka S / N

- Logistyka i Transport S / N

- Zarządzanie S / N

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji S / N


Studia II Stopnia

- Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie S / N
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:


Studia I stopnia

- Administracja SN

- Bezpieczeństwo wewnętrzne SN

- Filologia S


Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne SN


Jednolite studia magisterskie

- Prawo S

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  S


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

Studia I stopnia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

Studia II stopnia

- Pielęgniarstwo

- Zdrowie Publiczne

 

Jednolite studia magisterskie

- FizjoterapiaPROGRAMY STUDIÓW

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Studia I stopnia

- Energetyka

- Finanse, Rachunkowość i Podatki

- Informatyka

- Logistyka i Transport

- Zarządzanie

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Studia II Stopnia

- Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

- Prawo

- Administarcja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

- Bezpieczeństwo wewnętrzne II st.

- Filologia

- Pedagogika I st.

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaWydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Studia II stopnia

Pielęgniarstwo

- Zdrowie Publiczne

 

Jedonlite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2019-2020PLANY


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

Studia I stopnia

- Administracja S/ N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S/ N

- Filologia S/ N

- Pedagogika POW  S

- Pedagogika ED  S


Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S/ N


Jednolite studia magisterskie

- Prawo  SN

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  S


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

Studia I stopnia

- Coaching zdrowego stylu życia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

studia jednolite magisterskie

- Fizjoterapia


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Energetyka

- Finanse rachunkowość i podatki S/N

- Informatyka S/N

- Zarządzanie S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S/N

- Logistyka i transport S/N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie S / N


PROGRAMY STUDIÓW

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji

- Logistyka i transport


Studia II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

- Coaching zdrowego stylu życia

- Dietetyka

- Pielęgniarstwo

- Ratownictwo medyczne

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika


Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne


Jednolite studia magisterskie

- Prawo

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+
KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2018-2019


PLANY

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

Studia I stopnia

- Administracja S/ N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S/ N

- Filologia S

- Pedagogika EWWP S


Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S/ N


Jednolite studia magisterskie

- Prawo S


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:


Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki S/N

- Informatyka S/N

- Zarządzanie S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S / N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie S / N


EFEKTY KSZTAŁCENIA


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika

 

Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Jednolite studia magisterskie

- Prawo

 

Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


 


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2017-2018


PLANY


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Informatyka S/N

- Inżynieria testowa S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S/N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja S / N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

- Filologia S

- Pedagogika EWWP S


Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:


- Informatyka

- Inżynieria testowa

- Zarządzanie i inżynieria produkcji


studia II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:

 

Jednolite studia magisterskie

- Fizjoterapia


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika


Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne


Katalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2016-2017


PLANY

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki S/N

- Informatyka S/N

- Inżynieria testowa S/N

- Zarządzanie S/N

- Zarządzanie i inżynieria produkcji S/N


Studia II Stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja S / N

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / N

- Filologia S

- Pedagogika EWWP S

 

Studia II Stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzne S / NEFEKTY KSZTAŁCENIA


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Finanse rachunkowość i podatki

- Informatyka

- Inżynieria testowa

- Zarządzanie

- Zarządzanie i inżynieria produkcji


studia II stopnia

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:

- Administracja

- Bezpieczeństwo wewnętrzne

- Filologia

- Pedagogika


Studia II stopnia

- Bezpieczeństwo wewnętrzneKatalog przedmiotów w języku angielskim/ Erasmus+

COURSES IN ENGLISH LANGUAGE / ERASMUS+


KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS 2015-2016


Informacje o Uczelni


PLANY

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

- Informatyka S / N
- Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia S / N

- Inżynieria testowaEFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:


* Informatyka
* Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopniaKOORDYNATORZY


Koordynator uczelniany ECTS
dr Aleksander Klosow,
tel. 76 723 23 24
e-mail: klosov@wp.pl
Koordynatorzy ECTS i programu Erasmus na wydziałach:

Wydział Koordynator (kierunek) E-mail Telefon kontaktowy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr Agnieszka Kos
(Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne)

kosa@pwsz.legnica.edu.pl

76 723 22 02
mgr Izabela Selera
(Filologia)

selerai@pwsz-legnica.eu

76 723 21 97

dr Anna Kowal-Orczykowska  (Pedagogika)

76 723 21 97
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

dr Łukasz Rogowski

lukasz.rogowski@collegiumwitelona.pl

76 723 22 05
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

dr Aleksander Klosow

klosovo@pwsz-legnica.eu
76 723 23 24

 

Aktualności