Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest prowadzone w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy obejmuje:
1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię, w przypadku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji kandydata do zawodu nauczyciela,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne za jeden, najkorzystniejszy wynik z przedmiotów z których kandydat zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej.

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów.

 

 Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11

email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Aktualności