Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia  I stopnia i jednolite studia magisterskie:

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicyz  powodu zagrożenia COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustala się następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

  • drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnie terminie,

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Kandydat składając dokumenty drogą listową lub osobiście jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię - dostępny na portalu rekrutacyjnym,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, która zostanie w Uczelni oraz oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu - w przypadku składania dokumentów osobiście,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis poświadczony notarialnie - w przypadku składania dokumentów drogą listową,
  • aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm ponadto, fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
  • na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne są na Uczelni jak również mogą być przesłane na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76723 22 11, 76723 22 10).

zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

 

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5a

59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.

 

W przypadku osobistego składania dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin i godzinę z pracownikiem  dziekanatu wydziału lub punktu rekrutacyjnego.

 

 

kontakt

pomieszczenie

 

Punkt rekrutacyjny

 

Tel. 76/723-22-10

76/723-22-11

Email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

Pokój 34 - budynek A

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:

Kierunki studiów:

- Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszy i drugi stopień, Filologia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Prawo

Tel. 76/723-22-32,

76/723-22-17,

76/723-22-37,

76/723-22-16,

ws@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

 

Pokój 3 i 4 - budynek A

 

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Kierunki studiów:

- Informatyka,

- Zarządzanie i inżynieria produkcji,

- Zarządzanie, Finanse, rachunkowość i podatki,

- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,

- Logistyka i transport,

- Energetyka

Tel. 76/723-23-13

76/723-23-19

76/723-23-15

 

wt@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

 

Pokój 302 - budynek C

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Kierunki studiów:

- Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Dietetyka, Coaching zdrowego stylu życia, Fizjoterapia, Zdrowie publiczne*

 

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na jego uruchomienie

Tel. 76/723-22-14

76/723-22-30

76/723-22-31

wz@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

 

Pokój 337 - budynek A

 

Jednocześnie przy składaniu dokumenty kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć:

  • komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa)
  • poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.


zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania


Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11

email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

 

Aktualności