praktyki_TURYSTYKA i REKREACJA

 Opiekun Praktyk:  Grażyna Sondel

Karta zgłoszenia praktyki

 Regulamin Praktyk 

 Praktyka w trakcie roku akademickiego:

wzór podania do Dziekana Wydziału

harmonogram:

- nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi,

- nie może uwzględniać dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych oraz godzin nocnych,

- w ciągu jednego dnia praktyka nie może być realizowana krócej niż 4 godz. i dłużej niż 8 godz.

   Ogólne zasdy odbywania praktyk

- Rodzaj ubezpieczenia

Wszyscy studenci odbywający praktykę muszą posiadać ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW. Na karcie zgłoszenia praktyki student zobowiązany jest zaznaczyć czy posiada ubezpieczenie  np. na Uczelni czy prywatnie- ksero polisy.

W przypadku ubezpieczenia prywatnego, student zobowiązany jest dostarczyć kserokopię takiego ubezpieczenia do Sekcji Praktyk.

TERMINY:

Składania karty zgłoszenia praktyk zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyk:

praktyka realizowana w trakcie roku akademickiego- 30.03.br.

praktyka realizowana w czasie wakacji - 30.04. br