praktyki_PEDAGOGIKA studia_mgr

praktyki_ped_mgr

mgr Tomasz Kwoka  Opiekun Praktyki 

Sekcja ds. Praktyk przyjmuje karty zgłoszenia praktyki, przygotowuje i wydaje umowy indywidualne na praktyki oraz skierowania na praktykę.

Renata Kubrycht- tel. 76 723 22 21

Daria Szymańska-tel. 76 723 22 22

 

Umowy na praktykę wakacyjną będą do odbioru 20 czerwca br.

TERMINY PRAKTYK

HARMONOGRAM PRAKTYK I WYKAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

cykl kształcenia 2015-2017

studia stacjonarne

Program Praktyki Ogólnopedagogicznej-II sem

Karty przebiegu praktyki ( szkoła, przedszkole, placówka opiekuńczo-wychowawcza)

Formularz zwolnienia z praktyki +sprawozdanie

studia niestacjonarne

Program Praktyki Ogólnopedagogicznej

Karta przebiegu praktyki ( szkoła, przedszkole, placówka opiekuńczo-wychowawcza)

Formularz zwolnienian z praktyki +sprawozdanie

Karty zgłoszenia praktyki należy składać w Sekcji ds. Praktyk Studenckich  podpisane przez Opiekuna Praktyk  

Studenci odbierają 2 egz. umowy z Sekcji ds. Praktyk

 

1 egz. podpisanej umowy przez instytucję nalezy złożyć wraz z kartą przebiegu praktyki u Opiekuna Praktyk w Uczelni !

  

TERMINY:

Składania kart zgłoszenia praktyk zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyk:

praktyka realizowana w trakcie roku akademickiego- 30.03.br.

praktyka realizowana w czasie wakacji - 30.04. br

Studenci niestacjonarni zgłaszają praktyki 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br., również praktyk realizowanych w m-cu maju lub w czerwcu (do sesji).

Terminy składania Kart przebiegu praktyki oraz innych wymaganych dokumentów wskaże Opiekun Praktyk.

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem praktyk oraz innymi informacjami na niniejszej stronie, które warunkują prawidłowy przebieg i ostateczne zaliczenie praktyki.

DOKUMENTY:

ZARZĄDZENIE REKTORA

REGULAMIN PRAKTYK

Program Praktyk

KARTA zgłoszenia praktyki + program praktyk dla danego semestru-należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni zaakceptować wybrany zakład(podpisać) i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy


Dokumenty do zaliczenia praktyki    

Studenci realizujący praktykę, 1 egz. umowy o organizacje praktyk, oddają Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki.

Specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI dla sem. III

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI dla sem. IV

FORMULARZ ZWOLNIENIA dla sem. III  

FORMULARZ ZWOLNIENIA dla sem. IV

KARTA PRACY STUDENTA

OPINIA OPIEKUNA PRAKTYK W PLACÓWCE

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

specjalności: Administracja placówek oświatowych i innych jednostek publicznych 

Karta przebiegu praktyki 3 sem - dwustronnie drukować

Karta przebiegu praktyki 4 sem - dwustronnie drukować

Formularz zwolnienia 3 sem 

Formularz zwolnienia 4 sem 

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Program praktyk: cykl kształcenia 2014-2016 + zadania do wykonania dla studenta na praktyce - obowiązują studenta na praktyce 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 Miejsca do realizacji praktyk

PRAKTYKA realizowana w innych terminach niż wyznaczone przez  Wydzial:

 

WZÓR PODANIA DO DZIEKANA- obowiązuje tylko studentów studiów stacjonarnych, którzy będą realizować praktykę w terminach innych niż wyznaczone przez Dziekana.

HARMONOGRAM PRAKTYK

- nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi,

- nie może uwzględniać dni wolnych od pracy, dni świątecznych oraz godzin nocnych,

- w ciągu jednego dnia praktyka nie może być realizowana krócej niż 4 godz. i dłużej niż 8 godz.

 

Studenci studiujący w systemie niestacjonarnym mogą realizować praktykę w trakcie roku akademickiego, ale zakończyć muszą w terminie wskazanym przez Dziekana.

 

 RODZAJ UBEZPIECZENIA

 

Wszyscy studenci odbywający praktykę muszą posiadać ubezpieczenie od Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków NNW. Na karcie zgłoszenia praktyki student zobowiązany jest zaznaczyć  gdzie się ubezpieczał: np. w Uczelni (podkreśla) jeżeli prywatnie należy przynieśc ksero polisy ubezpieczenia.

 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU REALIZACJI PRAKTYKI

 

zgodnie z Uchwałą Nr V/21 Senatu PWSZ im. Witelona w sprawie zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych