Wymagane dokumenty na studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia:

 

1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,

2) aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografię należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),

4) kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis
z indeksu,

5) w przypadku kierunku Pielęgniarstwo:
a) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni),
b) zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

6) dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.

zobacz gdzie możesz wykonać bezpłatnie badaniaUczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.
Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:
Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11

Aktualności