PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu Perspektyw

15 maja 2012 roku w Warszawie ogłoszone zostały wyniki 13. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2012 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w połączonym zestawieniu niepublicznych uczelni zawodowych i Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 68,55. Natomiast 3. miejsce zajęliśmy w odniesieniu do samej kategorii Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród nastąpi w siedzibie dziennika Rzeczpospolita.

W rankingu brano pod uwagę sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.

W rankingu doceniono proces kształcenia w PWSZ im. Witelona w Legnicy, który jest tak realizowany, aby spełniać oczekiwania rynku pracy oraz by absolwent danego kierunku studiów był specjalistą w danym zakresie. Musi on rozumieć nie tylko od strony teoretycznej, ale również od strony praktycznej zagadnienia i problemy poruszane w trakcie realizacji procesu dydaktycznego.

Tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych również zostało docenione przez Kapitułę Rankingu. Uczelnia nie zapomina o upowszechnianiu postępu technicznego, technologicznego oraz tworzenia odpowiedniego zaplecza materialnego. Z roku na rok coraz wyraźniej można zaobserwować na uczelni wykorzystanie nowoczesnych technik w życiu codziennym, które są nieodłącznym elementem postępu cywilizacyjnego. Laboratoria chemiczne, komputerowe, bezprzewodowy Internet na terenie kampusu, czy sieć szerokopasmowa to te środki, które umożliwiają rozwój młodej kadry dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz wymiany międzynarodowej.

 

Aktualności