Ubezpieczenie zdrowotne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - zgodnie z art. 86, ust.1, pkt.6 i 14 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) - na pisemny wniosek zainteresowanego zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza  składkę na ubezpieczenie zdrowotne  za studentów, którzy:

 

• ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)
• nie ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, wymienionego w art. 66 ustawy (np. nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych, bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), po dokładnym rozpoznaniu sytuacji rodzinnej,
• zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.

 

W innych przypadkach student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 

• obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania  orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• niezależnie o wieku studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na współmałżonku  jeśli podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Podstawą zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z  oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; w przypadku cudzoziemców polskiego pochodzenia dodatkowo kopia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zaświadczenie konsula RP o polskim pochodzeniu.

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów przez Uczelnię wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

 

 

Dokumentem poświadczającym status ubezpieczonego jest dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy, ma obowiązek w terminie 7 dni, poinformować Uczelnię o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianie danych osobowych.


WNIOSEK

 

Wnioski należy składać w pokoju 131 w budynku A,
tel. 76/723 22 24, 76/723 22 29

Aktualności