Koła Naukowe działające przy Wydziale Nauk Społecznych i HumanistycznychKoło Naukowe „Ordo et Ius”
Koło prowadzi badania związane z systemem penitencjarnym i zapobieganiem przestępczości nieletnich, organizując wizyty w ośrodkach poprawczych i zakładach karnych. Koło współpracuje również z Komendą Miejską Policji w Legnicy, organizuje seminaria dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień. Członkowie Koła mogą zdobyć również pewną wiedzę z zakresu prawa karnego, kryminologii, systemu postępowania z nieletnimi oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 

Koło Naukowe „Młodych Pedagogów Alternatywa”
Jest to zrzeszenie studentów zainteresowanych rozwijaniem działalności naukowej i propagowaniem dorobku nauk pedagogicznych. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów nauk pedagogicznych i socjologicznych, a także nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami naukowymi. Do statutowych zadań Koła zalicza się również prowadzenie edukacji informacyjnej w postaci spotkań, seminariów, prelekcji i prezentacji, wydawanie broszur, folderów i serii zeszytów naukowych, prowadzenie badań oraz organizowanie obozów naukowo-badawczych.Koło Naukowe "Języka Biznesu"
Koło Naukowe Języka Biznesu działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Celem działalności Koła jest doskonalenie znajomości angielskiego języka biznesu i usprawnienie umiejętności stosowania tego języka w praktyce w różnych sytuacjach i procedurach gospodarczych. Koło Naukowe realizuje swoje cele między innymi poprzez regularne spotkania w celu pogłębiania wiedzy z zakresu terminologii specjalistycznej, współpracę z instytucjami, organizacjami, firmami, osobami, mając na celu profesjonalną kooperację środowiska akademickiego z biznesowym, zapraszanie na spotkania przedstawicieli nauki i praktyki, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach dotyczących tematyki Business English.

Koło naukowe SECURE DIVERSITAS

Koło naukowe BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO


Aktualności