Legnicka Uczelnia najlepsza na Dolnym Śląsku w rankingu Perspektyw !

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, w ogłoszonym 8 czerwca br., 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2016 przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 85,80. Najwięcej punktów rankingowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała w kategoriach: prestiż - 81,83; siła naukowa - 79,60 oraz innowacyjność - 59,75.


W kategorii prestiż bierze się pod uwagę preferencje pracodawców oraz oceny kadry akademickiej. Pierwszy ze wskaźników - preferencje pracodawców - to liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy" przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Metodologia liczenia wyników uwzględnia zarówno ogólnopolską pozycję uczelni, jak i jej miejsce w skali regionalnej (wojewódzkiej). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar obejmował przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5400 przedsiębiorstw.


Ocena przez kadrę akademicką to liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy" oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 720 nowo mianowanych profesorów „belwederskich" i 1656 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. W tym roku, w odróżnieniu od lat ubiegłych, badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ.

 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, w odróżnieniu od uczelni akademickich wprowadziły kształcenie na profilach praktycznych i powiązały kształcenie studentów z rynkiem pracy. Oznacza to, że studenci częściej i więcej przebywają w zakładach pracy na praktykach zawodowych i realizują większość programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych, warsztatów itp.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy mamy do tego przystosowaną bardzo nowoczesną bazę, wyposażoną w nowoczesne urządzenia. Oddaliśmy do użytku specjalistyczne laboratoria i programy a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W nowych pracowniach studenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności energetyka źródeł odnawialnych mogą już w tej chwili pracować i uczyć się tego zawodu. Wszystko zrobiono z myślą o tym, żeby absolwent po wejściu na rynek pracy umiał od razu obchodzić się ze specjalistycznymi urządzeniami. Niwelujemy w ten sposób proces adaptacyjny nowego pracownika w firmie. Nasz absolwent w momencie przyjęcia do przedsiębiorstwa jest już wyposażony w umiejętności i kompetencje, których pracodawca oczekuje.

Aktualności