PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – LEGIA AKADEMICKA


ZAJĘCIA LEGII AKADEMICKIEJ

Aktualności

Szanowni Kandydaci,


Ponieważ pojawiają się nowe zapytaniami dotyczące kolejnej już IV edycji programu Legia Akademicka informuję, że Uczelnia nie otrzymała jeszcze oficjalnej informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w tej kwestii.


Proszę o cierpliwość i odwiedzanie strony LA w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Po uzyskaniu oficjalnych informacji w zakresie organizacji zajęć w roku 2021, zostaną one zamieszczone do Waszej wiadomości!
Pozdrawiam


Zajęcia teoretyczne :ZAKOŃCZONE


Zajęcia praktyczne:

 


Rejonizacja WKU w województwie dolnośląskim - pobierz plik


Kwalifikacja zdrowotna dla kobiet- pobierz plik

POBIERZ WNIOSEK o przystąpienie do programu(wniosek można składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Budynek A pokój 3) - wniosek należy wypełnić tylko dużymi literami

zobacz klauzulę RODO

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – LEGIA AKADEMICKA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej przywróciło ideę ochotniczego szkolenia studentów w ramach „Legii Akademickiej". Uruchomiony przez MON program skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną - realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rozpoczęcie III naboru zgłoszeń do projektu „Legia Akademicka" (w roku akademickim 2019/2020).

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowyc oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – LEGIA AKADEMICKA

OPIS PROJEKTU

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny - przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
· moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

Za dzień szkolenia poligonowego student - ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

· moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla starszego szeregowego 107,67 zł,
Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla kaprala rezerwy 118,62 zł.

Program przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego, a w takim wypadku, absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmie postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.


Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego.

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – LEGIA AKADEMICKA

Legia Akademicka

Facebook, Twitter

 

Maile kierowane na powyższy adres proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać kierunek, nazwę uczelni


Pytania i odpowiedzi:

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
Aby przystąpić do programu, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych
- mieć obywatelstwo polskie,
- być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
- posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową, być niekaranym,

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby przystąpić do programu Legii Akademickiej, najpierw należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony LA i złożyć (wypełniony drukowanymi literami) w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, budynek A pokój 3.

ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA DOTYCZY STUDENTÓW, którzy zgłosili się do programu „Legia Akademicka" i posiadają:

- zaświadczenia wydane przez dyrektorów szkół średnich, potwierdzające zaliczenie przedmiotu „Edukacja Wojskowa" w ramach realizowanego przez MON programu „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;

- studenci, będący żołnierzami rezerwy (szeregowi rezerwy i starsi szeregowi rezerwy), którzy przed rozpoczęciem studiów odbyli czynną służbę wojskową;

PO OTRZYMANIU KARTY POWOŁANIA NA ĆWICZENIA Z POWODÓW RODZINNYCH MUSZĘ ZREZYGNOWAĆ ZE SZKOLENIA. KOGO I KIEDY MUSZĘ O TYM POINFORMOWAĆ?

Legia Akademicka jest ochotniczą formą przeszkolenia wojskowego, zatem po otrzymaniu karty powołania student może zrezygnować ze szkolenia, przed wcieleniem oraz w trakcie trwania szkolenia W tym celu, w terminie 14 dni od daty otrzymania karty powołania, student musi złożyć pisemny wniosek o wycofanie karty powołania w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej co do miejsca jego zamieszkania Po upływie 14 dni, w momencie uprawomocnienia się karty powołania, która jest decyzją administracyjną, pisemny wniosek o jej wycofanie student musi złożyć do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania W trakcie szkolenia student, chcący zrezygnować ze szkolenia, składa pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia, w których odbywa ćwiczenia wojskowe.

GDZIE I KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE? KTO JE PROWADZI?
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w wybranych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sit Zbrojnych RP Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji żołnierzy zawodowych oraz szkoleniem kandydatów na żołnierzy zawodowych

CZY PRACODAWCA MUSI UDZIELIĆ Ml URLOPU NA CZAS SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ?
Studentom pracującym, na czas powołania na ćwiczenia wojskowe, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Szczegółowe uprawnienia żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz obowiązki pracodawców reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

CZY ZA SZKOLENIE PRAKTYCZNE OTRZYMAM WYNAGRODZENIE?
Dzienna stawka uposażenia studenta odbywającego ćwiczenia wojskowe wynosi
dla szeregowego rezerwy - 104,03 zł,
dla starszego szeregowego - 107,67 zł,
dla kaprala rezerwy - 118,62 zł.
Wynagrodzenie to nie jest wliczane do dochodu i jest nieopodatkowane.

CZY PODCZAS SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W JEDNOSTCE WYDAWANE SĄ PRZEPUSTKI, ŻEBY POJECHAĆ DO DOMU?
Sprawę wydawania studentom przepustek podczas odbywania ćwiczeń wojskowych szczegółowo precyzuje .Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP', W uzasadnionych przypadkach losowych studentowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze od 3 do 5 dni, Żeby otrzymać urlop okolicznościowy, żołnierz musi złożyć pisemny wniosek do dowódcy danej jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia.

JAKIE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I UMUNDUROWANIE OTRZYMAM NA SZKOLENIU PRAKTYCZNYM?
Każdy student na szkoleniu praktycznym otrzyma m.in. komplet umundurowania polowego, broń, hełm, odzież ochronną, kamizelkę taktyczną.

 

 

 

 

Aktualności