Komunikat nr 9

KOMUNIKAT NR 9
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY
z dnia 1 czerwca 2009 r.


zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


Na podstawie przepisów § 27, § 37 i § 38 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Uczelniana komisja wyborcza, zwana dalej komisją  w składzie:

1. mgr Robert Burba - przewodniczący
2. dr Jolanta Radkowska  - wiceprzewodniczący 
3. mgr Grażyna Sondel – sekretarz
4. mgr Beata Walewska - członek
5. mgr Sylwia Zajchowska - członek
6. Justyna Morawicka - członek
7. Justyna Serafińska - członek

ustala następujący kalendarz czynności dotyczących wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Zebrania wyborcze nauczycieli akademickich reprezentujących poszczególne wydziały odbędą się w następujących terminach :

• Wydział Administracji - 5.06.2009r. godz. 13.00 sala 118 A
• Wydział Politologii - 9.06.2009r. godz.13 .00 sala 33 A
• Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji - 16.06.2009r. godz.15.00  sala 113 C

 

  Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                                    mgr Robert Burba

 

 


REGULAMIN WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA LEGNICY


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Wybory uzupełniające w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią odbywają się zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwaną dalej: „Ustawą”, Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanym dalej: „Statutem Uczelni” oraz niniejszym regulaminem.

§ 2

Regulamin określa tryb oraz szczegółową organizację wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów Uczelni.

§ 3

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze zatrudnienia i studentom, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym na danym Wydziale Uczelni w pełnym wymiarze zatrudnienia,
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym na danym Wydziale Uczelni   w pełnym wymiarze czasu pracy.
3) studentom Uczelni ( tryb wyboru określa regulamin samorządu studenckiego ).
3. Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium elektorów.
4. Kandydat, formalnie nie zgłoszony, nie jest brany pod uwagę.
5. Kandydat na członka Kolegium elektorów może wycofać zgodę na kandydowanie do chwili rozpoczęcia głosowania.
Cofnięcia zgody na kandydowanie na członka Kolegium elektorów dokonuje się w formie pisemnej na ręce sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 4

1. W wyborach do Kolegium elektorów głosować można tylko osobiście.
2. Nie może kandydować osoba będąca w danych wyborach członkiem komisji wyborczej.

§ 5

Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie.

§ 6

1. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza terminarz wyborczy, w którym podaje czas i miejsce przeprowadzenia spotkań wyborczych i głosowań oraz inne terminy związane z procedurą wyborczą.
2. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej zawierający terminarz wyborczy podlega rozwieszeniu w budynkach Uczelni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Uczelni w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość udziału w wyborach.

§ 7

1. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala listę pracowników posiadających czynne prawo wyborcze i listę pracowników posiadających bierne prawo wyborcze.
3. Każda lista zawiera:


  1) pieczęć Uczelni,
  2) nazwiska i imiona pracowników  w kolejności alfabetycznej,
  3) parafę przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na każdej stronie.

4.  Każdemu przysługuje prawo wglądu w listy wyborcze. Listy wyborcze są do wglądu u sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej.


Rozdział 2
Wybory członków Kolegium elektorów

§ 8

1. Karty do głosowania sporządza Uczelniana Komisja Wyborcza.
2. Karta do głosowania zawiera:
1) informację o przedmiocie głosowania,
2) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej,
3) pieczęć Uczelni.
3. Uczelniana Komisja wyborcza ustala szczegółowe wzory kart do głosowania na każde z głosowań.
4. Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania w ilości równej liczbie wyborców
posiadających czynne prawo wyborcze.
5. Po zakończeniu głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do
głosowania i następnie zabezpiecza je.

§ 9

1. Do ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku nie spełnienia tego warunku, zarządza się drugi termin wyborów w innym dniu.
2. Karty do głosowania wydaje Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z listami wyborczymi. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania.
3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastępca albo sekretarz przed wydaniem kart do głosowania informuje o zasadach ważności głosów.
4. Głos jest nieważny, jeśli:
     1) oddany został na karcie niespełniającej warunków określonych w § 10 niniejszego regulaminu,
     2) zaznaczenia dokonane na karcie nie pozwalają ustalić jednoznacznie woli wyborcy,
     3) jeżeli liczba nie skreślonych  kandydatów,  umieszczonych  na  karcie  wyborczej,  przekracza  liczbę mandatów.
5.Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie dopisków nie wpływa na ważność głosu.


§ 10

1. Wyborca dokonuje wyboru w sposób następujący:
• aby wybrać kandydata należy pozostawić jego nazwisko nie skreślone.
• aby odrzucić kandydata należy przekreślić jego nazwisko.
• aby wstrzymać się od głosu należy podkreślić nazwisko kandydata.
Wyborca pozostawia nie skreślone nazwiska tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia (może pozostawić mniej).
2. Wyborcy wrzucają karty do głosowania do urny. Za przygotowanie i zabezpieczenie urny odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.
3. Po oddaniu wszystkich kart do głosowania przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastępca albo sekretarz ogłasza przerwę w celu ustalenia wyników głosowania.
4. Po przeliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastępca albo sekretarz ogłasza koniec przerwy i podaje wyniki głosowania.

§ 11

1. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów do wyczerpania mandatów, które są do obsadzenia dla danej grupy pracowników.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał większości, o której mowa powyżej, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza kolejne głosowanie, do którego przechodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów odpowiednio do ilości mandatów dla danej grupy pracowników.
4. Jeżeli jeden z kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów zrezygnuje, to na jego miejsce wchodzi kandydat, który jako kolejny uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli następny z kandydatów zrezygnuje, to stosuje się odpowiednio zdanie pierwsze, aż do wyczerpania listy kandydatów.
5. W sytuacji, kiedy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów osobę tę uznaje się za wybraną. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, Komisja sporządza nową kartę do głosowania zawierającą nazwiska tych kandydatów (z pominięciem kandydata wybranego), którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ilości odpowiadającej liczbie pozostałych mandatów.
6. W razie, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów komisja przeprowadza ponowne  wybory spośród tych osób.

§ 12

1. W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej wszystkie dokumenty podpisuje jej przewodniczący lub jego zastępca albo sekretarz, z wyjątkiem protokołów, które podpisują wszyscy obecni członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2. W sprawach dotyczących organizacji wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,                  a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy.
3. Wszelkie decyzje lub informacje Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w drodze komunikatów rozwieszanych w budynkach Uczelni oraz zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni.

§ 13

1. Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej po zakończeniu głosowania sporządza protokół.
2. Protokół Uczelnianej Komisji Wyborczej powinien opisywać w szczególności przebieg głosowań, podawać dokładne dane liczbowe o ich wynikach, ewentualnych zakłóceniach bądź zgłoszonych protestach wyborczych.

§ 14

1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje kandydatów o wyborze na członka Kolegium elektorów Uczelni.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje wyniki wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów Uczelni do publicznej wiadomości w drodze komunikatu.

Rozdział 3
Protesty wyborcze

§ 15

1. Protesty wyborcze można wnosić na okoliczności mające bezpośredni związek z wyborami i mające istotny wpływ na ważność wyborów.
2. Protesty wyborcze mogą wnosić osoby posiadające bierne i czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 5 osób.
3. Protesty wyborcze można wnosić wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem skutków okoliczności podawanych w proteście wyborczym.
4. Protesty wyborcze można wnosić w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście, przy czym termin uznaje się za zachowany wyłącznie poprzez doręczenie protestu na ręce przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej.
5. Protesty wyborcze rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w pełnym składzie niezwłocznie po ich otrzymaniu, zasięgając w razie konieczności opinii radcy prawnego Uczelni.
6. Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały. Uczelniana Komisja Wyborcza decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. W przypadku uwzględnienia protestu wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga o ewentualnym unieważnieniu czynności wyborczych i ich powtórzeniu. Odpowiedź przekazywana jest na ręce składającego protest i zamieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej Uczelni.
7. Organem odwoławczym w stosunku do rozstrzygnięć Uczelnianej Komisji Wyborczej jest Rektor Uczelni.
8. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji należy złożyć w rektoracie Uczelni w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Uczelni.
9. Decyzja Rektora Uczelni jest ostateczna.

Rozdział 4
Stwierdzenie ważności wyborów

§ 16

1. Stwierdzenia ważności wyborów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza nieważność wyborów, jeśli doszło do rażącego naruszenia zasad przeprowadzenia wyborów wynikających z ustawy, Statutu Uczelni i niniejszego regulaminu, które miało bezpośredni wpływ na wyniki wyborów. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzając nieważność wyborów ustala jednocześnie nowy terminarz wyborczy.
3. Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyborów w terminie 5 dni od dnia ostatniej czynności wyborczej.
4. Komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości uchwałę w sprawie ważności wyborów.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17

1. Uczelniana Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacji  dotyczącej wyborów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
3. Wykładni przepisów prawa dotyczących wyborów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

            mgr Robert Burba

Aktualności