Komunikat nr 10

KOMUNIKAT NR 10
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY
z dnia 4 czerwca 2009 r.


zawierający regulamin oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyborów elektorów w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Regulamin opracowano na podstawie:
1) Art. 47 – Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) Uchwały Nr 1/2009 Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 30 marca 2009 roku),
3) Uchwały Nr 404/209 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 19 marca 2009 roku).

 

 

Informuje się, że nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w PWSZ im. Witelona w Legnicy jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin głosują we wspólnym okręgu nr 26 :

•PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, budynek R  14 czerwca 2009r. godz. 14.00, sala nr 108.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

mgr Robert Burba


Regulamin oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyboru elektorów w okręgu nr 26
w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
na X kadencję

Regulamin opracowano na podstawie:

4) Art. 47 – Prawo o szkolnictwie wyższym,
5) Uchwały Nr 1/2009 Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 30 marca 2009 roku),
6) Uchwały Nr 404/209 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 19 marca 2009 roku).

1.Wyboru elektorów w okręgu wyborczym nr 26 przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez rektora PWSZ w Nysie na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego,

2. Zawiadomienie o wyborach

2.1. Komisja Wyborcza powiadamia o terminie wyborów każdą uczelnię z okręgu nr 26.
2.2. Uczelnie biorące udział w wyborach w okręgu nr 26 powiadamiają nauczycieli akademickich swoich uczelni.


3. Udział w wyborach elektorów okręgu nr 26

W wyborach elektorów biorą udział nauczyciele akademiccy, w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin.

4. Tryb, zasady i sposób przeprowadzenia wyborów

4.1. Zgłaszanie kandydatów: każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia kandydatów, kandydowanie wymaga zgody zainteresowanego, dopuszcza się zgłoszenie kandydatów spośród nieobecnych na zebraniu pod warunkiem, że zgoda na kandydowanie potwierdzona jest pisemnym oświadczeniem.
4.2. Wybory są tajne, każdy z wyborców otrzymuje karty do głosowania z nazwiskami kandydatów.
4.3. Głos oddaje się osobiście poprzez zaznaczenie nazwiska kandydata w kratce znakiem x lub +.
4.4. W każdej grupie nauczycieli akademickich wyborcy mogą głosować maksymalnie na trzech kandydatów, głos jest ważny, gdy głosujący głosuje na trzech lub mniej kandydatów, głosowanie na więcej niż trzech kandydatów powoduje nieważność oddanego głosu.

5. Ważność wyborów

5.1. Wybory uznane za ważne w pierwszym terminie mogą być przy ½ obecności ogółu uprawnionych.
5.2. W przypadku braku kworum (1/2) Komisja Wyborcza zarządza wybory za 30 minut od godziny planowanych wyborów w wyznaczonym wcześniej terminie.
5.3. Wybory są ważne bez względu na ilość wyborców głosujących w nowo ustalonym terminie (po 30 minutach). W tym przypadku kworum ustala się z adekwatnej liczby wyborców.
5.4. Wybór danego kandydata następuje wtedy, gdy uzyska on więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Do kolejnej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, w ilości nie więcej niż 3 osoby.
5.5. W przypadku, gdy kandydat nie uzyska wymaganej ilości głosów Komisja Wyborcza przeprowadza drugą i dalsze tury wyborów.

6. Ogłoszenie wyników wyborów

6.1. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów stwierdzeniem dokonania wyboru.
6.2. Komisja Wyborcza sporządza protokół na okoliczność wyborów podpisany przez członków Komisji.
6.3. Komisja Wyborcza powiadamia wybranych elektorów o zasadach i datach ogólnopolskich zebrań wybranych elektorów.
6.4. Komisja Wyborcza przekazuje Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 lipca 2009 roku listę wybranych elektorów wraz z protokołem zebrania wyborczego.

 << powrót

 

Aktualności