Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony głównej uczelni www.pwsz.legnica.edu.pl/index.php

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona główna uczelni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie występują treści nietekstowe nie zaopatrzone w teksty alternatywne;
 • W serwisie w galerii wideo podlinkowane są treści wideo na oficjalnym kanale YouTube (pwszlegnica) z oryginalnymi treściami stworzonymi przez uczelnię. Treści te nie posiadają audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej.
 • W serwisie występuje zaburzona struktura nagłówków.
 • Strony serwisu nie zachowują się w pełni w sposób responsywny
 • W serwisie część treści tekstowych ma zbyt niski kontrast
 • Niektóre podstrony – takie jak galeria – blokują możliwość powiększania treści na urządzeniach mobilnych „gestem szczypania” (pinch-to-zoom).
 • Serwisu nie da się w pełni obsługiwać za pomocą klawiatury
 • W serwisie brak jest mechanizmu tzw. skip-links
 • W serwisie poszczególne podstrony nie posiadają unikatowych tytułów
 • Serwis nie przechodzi walidacji HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Piech.
 • E-mail: piechp@pwsz.legnica.edu.pl
 • Telefon: 76 723 23 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Adres: ul. Sejmowa 5a, 59-220
 • E-mail: piechp@pwsz.legnica.edu.pl
 • Telefon: 76 723 23 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna Dostępność architektonicznav Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna